ck-banner01
msig1
msig2
msig3
msig4
msig5
msig6

เกมกิจกรรม Walk rally Team building

กิจกรรม WALK RALLY Team building มีจุดเริ่มต้นจากสมัยโบราณ กรีก-โรมัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระศึกสงคราม พระราชาจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อทดสอบกำลังทางร่างกายและทดสอบไหวพริบของทหารระดับหัวหน้า ซึ่งจะกำหนดให้เส้นเดินทางและเวลาที่กำหนดโดยใช้ม้า ระหว่างเส้นทางจะพบกับอุปสรรคต่าง ๆ หรือการสร้างกลลวงที่ซับช้อน หากใครทำได้ตามที่เงื่อนไขที่ตั้งไว้ก็จะมีรางวัลให้พร้อมกับปรับขึ้นระดับสูงต่อไป

ในประเทศญี่ปุ่นด้นำแนวคิดมาปรับใช้ในการทำงาน โดยนายชิเกรุ โคบายาชิ เป็นผู้จัดการบริษัท โซนี่ เมืองอัสฮีกิ ได้ศึกษาวิธีการบริหารเพื่อแก้ไขการขาดทุนของบริษัท พบว่าการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและองค์กร หรือกล่าวสั้น ๆ คือการทำงานเป็นทีม ซึ่งต่างกับทางด้านตะวันตกจะเน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม จึงจัดกิจกรรม WALK RALLY ขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานร่วมกัน การจัดการรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง และปรากฏว่าได้ผลเกินคาด บริษัทก็ฟื้นตัวและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริหารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคชาวญี่ปุ่นของบริษัทไทยบริดสโตน จำกัด ได้นำเอากิจกรรม WALK RALLY มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มระดับหัวหน้างานต้องเข้าร่วมกิจกรรม WALK RALLY ทุกคน และกลุ่มปฏิบัติการทุกคน ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กลุ่มของเครือฃีเมนต์ไทย ได้นำกิจกรรม WALK RALLY มาใช้ในหน่วยงาน และได้แพร่ขยายไปสู่หน่วยงานในระดับชั้นนำอย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องจัดกิจกรรม WALK RALLY
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่มีใครสอนสอนประสบการณ์นั้นให้ได้ แต่ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกว่า “ Learning by Doing “ ผู้ที่เขารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฎใน กรณีต่างๆ โดยแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษ์แล้วนั้นจะมีความแตกต่างกันโดยนัยสำคัญ และในบางครั้งความตกต่างหรือความขัดแย้งก็ย่อมทำให้เกิดอะไรขึ้นใหม่ ๆ เช่นเกิดทฤษฎีใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ และในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมลดลง ล้วนก่อให้เกิดปัญหา เช่น คนในองค์กรขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน ขาดการประสานงานที่ดี ขาดประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้ว หากมีการฝึกอบรมในห้องเรียนปกติก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร เหตุเพราะเขาเหล่านั้นต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดพลังทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร

 

Walk Rally ตามความจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของการแข่งเดิน ซึ่งนำแนวคิดมาจากเรื่องของการแข่งรถในต่างประเทศ แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแข่งขัน Walk Rally แต่จะมองในลักษณะเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรม ซึ่งนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงาน โดยอิงมาจากรูปแบบของการแข่งรถ โดยใช้คนแทนรถซึ่งเป็นความหมายที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อจะศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และก็ปรับปรุงพฤติกรรมนั้น ๆ ให้เหมาะสมและดีขึ้น การจัดกิจกรรม Walk Rally เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรื่องเวลา โดยปกติการจัดกิจกรรมWalk Rally อาจจะจัดเป็นรองเดียวหรือ 2 รอบก็ได้ ถ้าเป็นแนวคิดเดิมจะจัด 2 รอบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบของผู้เข้าร่วมเดิน Walk Rallyแต่เมื่อมีการนำมาใช้ก็ได้มีการประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆดังนี้
 

 1. ลักษณะแรกก็คงใช้ในเรื่องของการฝึกอบรม เพื่อจะพัฒนาพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของทีมงาน ซึ่งจะใช้กิจกรรมWalk Rally เต็มรูปแบบ ก็คือจะมีการจัด 2 รอบ โดยมีสถานที่ที่เหมาะสม

2. ถ้ามีจัด 2 รอบ เน้นการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ ให้รายละเอียดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของทีมงานหลักอันที่ 2 คือเป็นเรื่องของการประยุกต์มาใช้ ประยุกต์มาใช้ในส่วนหนึ่งของการบรรยายบางหัวข้อ มุ่งหวังอะไร แล้วเทียบได้กับการทำงานจริง ๆ ในเรื่องใดบ้าง การรักษากฎ กติกาก่อให้เกิดผลดีต่องานเองและองค์กรอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าผู้จัดจะต้องแม่นยำ ศึกษาและเข้าใจในกฎ กติกาซึ่งจะเป็นตัวทำให้ผู้เข้าร่วมทำตามอย่างชัดเจนและมีการทำโปสเตอร์ติดชี้แจงก่อนที่จะมีการเดิน
Walk Rally ให้ชัดเจน มีการสรุปในเรื่องของกฎ กติกา เป็นอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม
Walk Rally

1. สถานที่ การจัดกิจกรรม
Walk Rally เป็นสิ่งสำคัญคือจะต้องได้สถานที่ที่เหมาะสม ถ้าได้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่เกิดความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม เกิดการยากลำบากความ ไม่สะดวกสบายจะทำให้ความรู้สึกที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือจะต้องหาทำเลที่จะทำ กิจกรรมWalk Rally ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคณะ ทีมงานจะต้องไปสำรวจสถานที่ แล้วก็มีความรู้ด้วยว่าสถานที่ที่เหมาะสมจะทำกิจกรรม Walk Rally จะต้องมีบริเวณที่เหมาะสมอย่างไรบ้าง เช่น ในเรื่องของสถานที่อำนวยความสะดวก เรื่องของการติดต่อสื่อสาร เรื่องจุดสำคัญต่างๆ ที่จะมาทำแผนที่ แล้วก็สามารถจะมีที่พักซึ่งอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ผู้จัดกิจกรรมจะต้องศึกษา และสำรวจตลอดจนนำมาสรุปกันให้แน่นอนว่าจะเลือกสถานที่ที่จัดอย่างไรจะให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด

2. การเตรียมการณ์ คือขั้นตอนในการเตรียมการที่ค่อนข้างจะมีขั้นนับตั้งแต่เรื่องของการสำรวจเรื่องของสถานที่เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ การทดสอบเรื่องของการทดลองทำกิจกรรมในจุดต่าง ๆซึ่งหากขั้นตอนการเตรียมการณ์นี้สามารถตรวจสอบข้อมูลว่ามีบางตอนตกหล่นไปหรือไม่ มีเวลาในการเตรียมการณ์ที่ดีให้จะทำให้ประสิทธิภาพในการจัดและจัดทีมงานมีความแม่นยำในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความเข้าใจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร และมีการชี้แจง ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นในการจัดการ ที่ดีจะทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรม
Walk Rally

3. งบประมาณในการสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม
Walk Rally นั้นค่อนข้างจะต้องมีงบประมาณมากพอสมควร ถ้าจะเทียบกับการจัดอบรมนอกสถานที่จะมีมากกว่า ถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้การจัดกิจกรรมไม่ค่อยราบรื่นนักหรือเป็นไปอย่างขลุกขลัก

4. บุคลากรในกลุ่มทีมงานจัดกิจกรรมจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และก็มีการประสานงานเป็นทีมกันอย่างดีตลอดจะทำให้การเตรียมงานราบรื่น แต่ถ้าไม่มีการประสานงานหรือทีมที่มาจัดกิจกรรม
Walk Rally ไม่มีความเข้าใจกิจกรรม Walk Rally อย่างแท้จริง ทำให้ความเข้าใจไม่ทั่วถึงกัน การดำเนินงานไปด้วยควขลุกขลัก ภาพของการทำงานเป็นทีมก็จะไม่ดีส่งผลถึงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

ปัญหาจะเกิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่ไม่เข้าใจกิจกรรมดังนี้

1. เกิดความขัดแย้งในแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Walk Rally นั้นเกิดความไม่พึงพอใจ และเกิดปฏิกิริยาในทางลบไม่ยอมรับฟังผู้นำจากกิจกรรม และจะกระทบมาถึงผู้จัดกิจกรรม ด้วยการใช้

2. งบประมาณจะสูญเปล่าถ้าเกิดความไม่พึงพอใจกัน

3. วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะไม่ประสบความสำเร็จ และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสานงานกันได้ไม่ดี และก็จะเป็นทีมงานไม่ดีก็จะแสดงออกมาเป็นภาพลบ

4. การพัฒนาองค์กรสร้างความเข้าใจในองค์กรผลจะออกมาทางตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นการสร้างปัญหากับองค์กรนั้น ๆ

ประสบการณ์จากที่จัดกิจกรรม
Walk Rallyในหน่วยงานต่าง ๆมาหลายครั้งจะพบว่าในครั้งแรกนั้นเป็นความแม่นยำในการเตรียมการซึ่งเกิดจากผู้เข้าร่วมทีมในการจัดการนั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรื่อง Walk Rally เสียก่อน ครั้งที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาทีมงานงานได้ดีขึ้นความสำเร็จก็เกิดมากขึ้นโดยมีการชี้แจงความเข้าใจต่าง ๆ ในแต่ละจุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าผู้จัดเกิดประสบการณ์แล้ว เพราะฉะนั้นความบกพร่องก็จะลดลง สิ่งที่ตามมาก็คือว่าความสำเร็จ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนาน ได้รู้จักสถานที่ที่นำมาทำเป็นกิจกรรมมากขึ้น เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมคุ้นเคยสถานที่มากขึ้น ได้สถานที่ที่บรรยากาศดีก็จะรู้สึกมีความสุขมากในการทำกิจกรรม แม้ว่าจะต้องเดินเป็นระยะทางหลาย ๆ กิโล ซึ่งถ้าไม่มีกิจกรรมจะรู้สึกเหนื่อย ทำให้ไม่อยากจะเดิน แต่เมื่อมีกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่รู้สึกเหนื่อย จะรู้สึกมีความสุข เวลาที่เดินไปก็จะสนุกสนาน เมื่อถึงจุดสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในส่วนนั้น ๆ ทำให้เข้ารู้จักนิสัยใจคอกันได้ดีขึ้น สิ่งนี้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งก็มีความสุขทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับเป็นความสำเร็จของการจัดกิจกรรม Walk Rally

การจัดกิจกรรม Walk Rally Team building ในงานฝึกอบรมถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีอายุไม่มาก ความต้องการที่หลากหลายถ้าใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียวคงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การฝึกอบรมในปัจจุบันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบเหล่านั้น โดยการดึงเอาเกมและกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมในสถานที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสถานที่กว้างและต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมกับธรรมชาติการที่นำการฝึกอบรมมาเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมก็ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี มีการสมมติกิจกรรมขึ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสถานการณ์จำลองดีกว่าการที่จะมาบอกว่าสถานการณ์ในที่ทำงานเป็นอย่างไร ความเครียดมีอย่างไร เท่ากับเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์จริง ๆ ในแต่ละจุดที่กำหนดให้ทำกิจกรรม และได้เห็นพฤติกรรมที่จริง ๆ ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร จะมาร่วมทำงานเป็นทีมกันได้อย่างไร ซึ่งสิ่งนี้จะเห็นจากการจัดกิจกรรม Walk Rally สิ่งที่ตามมาหน่วยงานจะมองเห็นผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกอบรมรุ่นนั้น ๆ มีความคิด มีความรู้สึกหรือมีความรู้สึกต่อหน่วยงานอย่างไรมากน้อยเพียงไร หน่วยงานจะนำผลดีต่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างถูกต้อง สามารถมองเห็น ความรู้สึก และปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาจากการทำกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งอันนี้เป็นคุณค่าโดยภาพรวม แต่ถ้าจะไปจำแนกคุณค่าในส่วนของตัวบุคคลก็ยังมีอีกมากมาย เช่นกำหนดกิจกรรมไว้หลากหลายอาจจะทำให้กิจกรรมนั้นที่เขาทำแล้วฝึกให้เขาเป็นคนช่างสังเกต ให้เขามีความรู้มีทักษะในการทำงาน มีเหตุผล ฝึกเรื่องกติกาในการรักษาเวลา ฝึกให้เป็นคนใจกว้างยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น ฝึกในเรื่องของความอดทน อดทนต่อความยากลำบาก อดทนต่อความขัดแย้งในการทำงาน ฝึกในเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมโดยตรงซึ่งจะได้ในการพัฒนาตัวบุคคลซึ่งถ้าผลที่ตามมาก็คือประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะถ้าทุกมีความมีประสิทธิภาพในส่วนของตัวบุคคลดีขึ้น มีการรักษาระเบียบวินัยดี สิ่งที่จะตามมาคือ การทำงานเป็นทีมก็จะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาไปในทางบวกได้มากทีเดียวจากกิจกรรมนี้

จากการประสบการณ์ของการจัดกิจกรรม
Walk Rally ก็พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเห็นคุณค่าเมื่อได้รับการชี้แจง เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในแนวคิด ถ้าหากการจัดกิจกรรมไม่มีการชี้แจงตรงนี้ก็จะสูญเปล่าผู้จัดจะต้องชี้แจงได้ว่าแต่ละกิจกรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร ทุกคนจะมามีส่วนร่วมในการระดมสมองกันว่ากิจกรรมนี้ดีไม่ดีเขาได้รับอะไรบ้าง ส่วนนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้จัดพูด แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนว่ากิจกรรมนี้เขาคิดว่าดีไหม และเขาคิดว่าควรจะนำไปใช้ไหม เปรียบได้กับสถานการณ์อย่างไรในการทำงาน และถ้าเขาเจอสถานการณ์นี้เขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นส่วนที่มีคุณค่ามากที่สุดในช่วงสุดท้ายที่จะมีการระดมสมองผู้ร่วมกิจกรรมก็จะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์โดยตรงที่จะได้ประสบการณ์จากตัวเขาเองไม่ใช่ได้ประสบการณ์จากตัววิทยากรในฐานะผู้จัดได้รับฟังเขาก็จะได้ในฐานะได้แลกเปลี่ยนได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนและสิ่งที่ตามมาคือเขาได้นำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีประโยชน์สูงสุด

ที่มา : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช